Brochure Bliksembeveiliging zaait onnodig onrust

De TVD (branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven) pleit voor goed en juiste informatie omtrent bliksembeveiliging

Met deze brochure zaaien Uneto-Vni en Event Safety Institute onnodig paniek en geven hierin niet de juiste informatie weer. 

AMvB Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop) 

Per 1 januari 2018 is de AMvB Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in werking getreden. Vanaf dat moment gelden landelijke regels voor het brandveilig gebruik van overige plaatsen ('niet-bouwwerken' zoals tenten bij evenementen, tribunes, e.d.).

De AMvB stelt wettelijke regels aan de wijze waarop brandveiligheid moet worden gewaarborgd op andere plaatsen dan gebouwen, zoals evenemententerreinen en de tijdelijke bouwwerken die daar worden geplaatst. De AMvB bevat diverse wijzigingen ten opzichte van eerdere normeringen voor brandveiligheid tijdens evenementen, die veelal waren gebaseerd op het Bouwbesluit 2012 en lokale of regionale richtlijnen.

Met de inwerkingtreding van de AMvB worden de wettelijke normen leidend en komen de regels die op deze punten in lokale brandbeveiligingsverordeningen waren opgenomen, te vervallen. Nieuw in deze AMvB is de wettelijke verplichting tot het organiseren van basishulpverlening op evenementen en andere plaatsen. 


Contactmiddag TVD 2017

Op 22 maart 2017 vond de eerste contactmiddag van de TVD plaats voor niet-leden. Tentverhuurbedrijven, niet zijnde leden, waren uitgenodigd en werden geïnformeerd over de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de vereniging. In een presentatie door het bestuur en leden van de technische commissie werden de activiteiten van de vereniging uiteengezet. Deze presentatie kunt u hier downloaden.

De vereniging kijkt terug op een succesvolle middag, waar nog lang werd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.    


De TVD op EPIC/Eurosonic en op Evenementcontactdag 

Op zaterdag 14 januari 2017 is de TVD met een presentatie 'Tenten anno nu: bouw veilig of bouw NIET! tijdens EPIC/Eurosonic het jaar goed gestart. Daaropvolgend heeft de TVD deze presentatie eveneens gehouden op de Evenementcontactdag in Ahoy op 9 maart 2017.  
Veiligheid en het bouwen van tenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierbij kunnen we niet om regels heen. Wat zijn de mogelijkheden en waar liggen de scheidslijnen. Wie werkt tegenwoordig nog als prutser en wie is de professional van nu. Tijd om het kaf van het koren te scheiden. Normen, regelgeving, tentonderzoeken en alles wat de branche bezighoudt komt tijdens deze sessie aan bod.  

In de presentatie is uitgebreid ingegaan op de normen en regels waar momenteel mee en aan gewerkt wordt door de branchevereniging. Nog steeds blijkt dat er veel onduidelijk is en niet bekend, waardoor verwarring ontstaat op de werkvloer. De TVD zal deze presentatie gedurende het jaar nog een aantal malen houden voor diverse werkgroepen om ervoor te zorgen dat de bekendheid van deze regels en normen groter wordt.

De presentatie werd gehouden door Ivo Bakker/Martijn van den Broek, Menno Hoezee en Debbie Reinders. 

  • Werktent
  • Donselaar Tenten
  • A. Kuijf Tenten Tribunes Verhuur